Taccle CPD

De verschillende TACCLE projecten voorzien al meer dan 10 jaar zeer succesvole middelen voor leerkrachten, opleiders en lerarenopleiders. Eén van de vorige Taccle-projecten won zelfs prijzen van zowel de Europese Commissie als van de lidstaten voor uitmuntendheid en impact.

Dit is “Taccle 4 Continuing Professional Development” (TACCLE4CPD) met een focus op levenslange professionele ontwikkeling in het onderwijs.  

De partners in dit project hebben samen vele honderden opleidingen verzorgd en met nog veel meer uitstekende docenten samengewerk. We zijn ons ervan bewust dat het invoeren van technologie in de klas nog een lange weg te gaan heeft. Vele leerkrachten in Europa kregen slechts weinig of zelfs geen professionele opleiding in het gebruik van leertechnologie.

Taccle4CPD is richt zich tot lerarenopleiders. Dit project wil niet alleen vernieuwende opleidingsmethoden en pedagogiek/didactiek bevorderen maar ook  leermiddelen, tools en activiteiten ontwikkelen die het effectieve gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het onderwijs ondersteunen.

Op deze website vindt je een toolkit voor directies, onderwijsadviseurs en regionale actoren die de integratie van digitale technologieën op scholen willen en moeten bevorderen; een handboek voor lerarenopleiders; een verzameling open onderwijsmiddelen en verslagen met aanbevelingen voor deze te implementeren in technisch en beroepsonderwijs (TVET) en in het volwassenenonderwijs.TACCLE 4 CPD Intellectuele Output 3: OER – Open Educational Resources

De Rol van Open Educatieve Bronnen (Open Educational Resources – OER) in het Technisch en Beroepsonderwijs (Technical and Vocational Education and Training – TVET) 

Inzicht in het gebruik van OER in beroepsopleiding/leersituaties
Rapport 3 (VET) voor het TACCLE4 CPD Project – November 2019
Pekka Kämäräinen and Jan Naumann, ITB, Universiteit van Bremen 

Inhoud

overzicht

 1. Inleiding
 2. Cases ivm het gebruik van OER ter ondersteuning van het leren in technisch en beroepsonderwijs.

2.1 Case 1: maak je eigen toolkit als leerproject 

2.2 Case 2: Verrijken van leerpaden met OER 

2.3 Case 3: De Moveo Robot arm gebruiken 

2.4 Case 4: Een Go-Kart wedstrijd voorbereiden als leerproject 

 1. Besluit en Discussie

Annex : Open Bronnen en Open Educatieve Bronnen gebruiken in TVET. Twee voorbeelden van onderwijs/leerdesigns. (Presentatie door Jan Naumann and Pekka Kämäräinen)

Overzicht

Dit document is een rapport voor het TACCLE 4 CPD project, Intellectuele Output 3: verzameling van Open Educational Resources (OER). Oorspronkelijk was het idee voor deze intellectuele output deze collectie dezelfde vorm te geven als in de vorige TACCLE projecten waarin met de leerkrachten gewerkt werd. De verwachting was dat de partners voorbeelden van hun onderwijsactiviteiten zouden bezorgen en dat we dan via uitgebreide zoekopdrachten op het web OER zouden vinden die aan de collectie konden toegevoegd worden. Een volgende stap was dan het materiaal te categoriseren en op te laden naar het web. Als laatste stap werden dan hiaten geïdentificeerd en nieuwe materialen ontworpen en toegevoegd waar nodig. 

In het voorstel voor dit project was het opzet dat een verzameling van web-based materialen, bronnen, ideeën en activiteiten zou opgebouwd worden ten behoeve van lerarenopleiders en trainers met als doel daarmee competenties in het gebruik digitale technologieën in de klas te ontwikkelen.  Wanneer het projectteam echter aan de voorbereiding van deze intellectuele output begon werd snel duidelijk dat de nadruk verschoven moest worden naar het voorbereiden van strategieën en modellen voor verdere professionele ontwikkeling in verschillende educatieve sectoren. Meer specifiek moest er rekening gehouden worden met belangrijke verschillen in het gebruik van OER binnen TVET. Daarom werd besloten om aandacht te besteden aan de specifieke educatieve contexten binnen TVET, rekening houdend met de diversiteit van pedagogische en didactische uitdagingen.. In dit rapport bespreken we eerst enkele  uitdagingen die zich voordoen wanneer OER gebruikt worden in beroepsopleidingen. Vervolgens presenteren we vier cases met betrekking tot het introduceren van digitale tools en het gebruik van OER in TVET. Dit rapport beoogt 

 1. Het bewustzijn te verhogen in verband met de mogelijkheid creatieve beroepsopleiding/leeromgevingen te hervormen als OER voor breder gebruik (voorbeeld: maak je eigen toolset);
 2. Het openen van vooruitzichten voor verrijkende leerpaden en instructies in mechatronics en robotics (voorbeelden “Leerpaden” en “Moveo Robot Arm);
 3. Inzichten te bieden in complexe onderwijs/leeromgevingen waarin verschillende leerders (leerjongens/leermeisjes en ook kwetsbare jongeren) geëngageerd worden in leren over team-building (het voorbeeld van het ontwerpen van go-karts en een serie wedstrijden (met zelfontwikkelde regels en zelf georganiseerde catering)

Alles bij elkaar genomen opent dit rapport een nieuw perspectief op het gebruik van OER om creativiteit en participatie in TVET vorm te geven. Daarom zijn de beschreven TVET contexten niet slechts voorbeelden van hoe bestaande OER toegepast kunnen worden. De introductie van OER maakt deel uit van het promoten van een vormgevende leercultuur. 

1. Inleiding

Met dit document willen we onze inzichten delen over hoe OER kunnen gebruikt wordenTVET. Eerst bespreken we de achtergrond en de diversiteit in het spectrum van OER. Nadien bespreken we hoe OER kunnen geïntroduceerd worden in TVET. 

We verwijzen naar de volgende trends in de totstandkoming van OER als mogelijke obstakels voor een breder gebruik van OER in educatie en leren:

 • Het commercieel publiceren van educatie- en trainingmaterialen heeft tot een hogere kost geleid voor zowel aanbieders educatie en training als voor de leerders.
 • De productie van commerciële  leerplatformen en software heeft de kost van online leren verhoogd.
 • Het verstrengen van de copyright regulatie heeft geleid tot beperkt gebruik van commercieel gepubliceerde materialen en software in educatie, training en leren.  learning.

Daartegenover hebben de volgende bewegingen ertoe bijgedragen dat meer educatie- en training materiaal en online leerbronnen beschikbaar zijn als open access:

 • • De Open Source (Software) beweging startte met een campagne voor het gebruik van open source code het gratis ter beschikking stellen van software, met de nadruk op het gebruik van software in de context van educatie en training. Stapsgewijs werd de toegang tot open source code en/of tot gratis software een belangrijke ondersteuningsfactor voor online leren.
 • De Creative Commons (Licensing) beweging heeft een nieuw kader voorzien om de intellectuele eigendomsrechten te beschermen zonder meteen het verspreiden en hergebruiken van educatieve bronnen te beperken
 • De Open Educational Resources (OER) beweging heeft producenten van educatieve bronnen samengebracht en heeft hen meer zichtbaarheid gegeven. De huidige situatie toont aan dat het gebruik van OER breder verspreid is en dat beleidmakers voor het onderwijs het gangbaar maken van OER gebruik op verscheidene wijzen ondersteunen. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat het produceren, verspreiden en updaten van OER aanzienlijk varieert in verschillende educatieve contexten. Het is daarom noodzakelijk om de variatie onder OER producten en dienstverleningen gedifferentieerd te bekijken. 
 • In het algemeen proberen OER-gemeenschappen OER te promoten door websites aan te bieden die een overzicht geven voor domein-specifieke OER sites en producten. Ze bieden ook training en evenementen waarin kennis gedeeld wordt. Deze focussen vooral op schools en academisch leren. 
 • Gespecialiseerde OER-providers die zelfstandig werken, losstaand van commerciële uitgevers, zijn geneigd hun eigen producten te ontwerpen – tools, handleidingen, leerdesigns – die aan kwaliteitsnormen tegemoet komen. Vanuit hun perspectief promoten ze hun eigen merk binnen het OER domein. 
 • ‘Open access resources’ zijn het antwoord van commerciële uitgevers op het grootschalig gebruik van OER en zijn ontworpen als nevenproducten van dure, commerciële handboeken met als doel leerkrachten en trainers te ondersteunen. Deze toegevoegde bronnen werden ontworpen om het gebruik van het (te betalen) hoofdproduct in specifieke onderwijs/leercontexten te aan te moedigen.

Omwille van de diversiteit ervan is het niet mogelijk een alomvattend overzicht van OER in TVET  te geven. We geven daarom in de volgende secties voorbeelden in verband met het integreren van OER in TVET.  

2. Vier cases in verband met het gebruik van OER om technisch en beroepsonderwijs te ondersteunen. 

Zoals eerder vermeld was het onze bedoeling geselecteerde gevallen te presenteren waarbij de nadruk ligt leercontexten en de rol van OER in de kwaliteitsverbetering van TVET. De beschrijvingen zijn de als volgt gestructureerd: 

 • De educatieve context: de voorbeelden geven inzicht in verschillende leersituaties binnen TVET 
 • De pedagogische uitdaging(en): Elk voorbeeld presenteert pedagogische uitdagingen om leerders sterker te maken en om de kwaliteit van TVET te verbeteren.
 • Verrijking van TVET: Hierin presenteren we een algemeen overzicht over hoe TVET  kan verrijkt worden door het gebruik van OER.
 • De rol van OER in het ontwerpen van leercontexten: Hierin vestigen we de aandacht op het belang van het gebruik en/of ontwerpen van OER wanneer we vormgeven aan TVET. 

Hieronder beschrijven we eerst de vrij eenvoudige exemplarische cases en daarna volgen we die op met complexere voorbeelden. De casebeschrijvingen en de daarbijhorende figuren zijn gebaseerd op het werk van Jan Naumann. ( (Naumann & Kämäräinen 2020)

2.1 Case 1: je eigen toolset maken als leerproject. 

In deze eerste case tonen we aan hoe individuele leerkrachten hun eigen training vorm kunnen geven als een creatief leerproject en in die context OER voor algemeen gebruik kunnen produceren.  

De leercontext In dit voorbeeld gaat het om een technische oefening in metaaltechnieken: metalen platen in een bepaalde vorm slijpen. De pedagogische uitdaging: deze oefening is niet aantrekkelijk voor leerders en leidt vaak tot motivatieproblemen. In zulke artificiële context hebben de leerders het moeilijk de betekenis van “toleranties” te begrijpen. 

Verrijking van de leeractiviteit: In deze case startte de leerkracht een project waarin de leerders hun eigen basisgereedschap maken (bv. schroevendraaier). De leerlingen moeten zich inwerken in de kwaliteitsstandaarden, plannen maken en de materialen kiezen – en dan maken ze het respectievelijke gereedschap. Na ze hun eerste gereedschap hebben gemaakt, worden de leerders uitgenodigd ander gereedschap te maken voor hun toolbox. Het doel van dit project is kwaliteitsbewustzijn te promoten over het basisgereedschap in een toolbox. 

De rol van OER in het ontwerpen van de leersituatie: Op deze manier heeft leeractiviteit het gebruik van OER niet verreist. Wel kan dit leerproject gedocumenteerd en gepubliceerd worden als een nieuwe OER voor algemeen gebruik. Op deze manier kunnen leerkrachten in het beroepsonderwijs die hun verzameling leeractiviteiten willen verrijken, producenten worden van OER. Om die verdere stap te zetten moeten ze zich dan verdiepen in bijvoorbeeld zichtbaarheid op het web en in licenties. 

2.2 Case 2: Leerpaden verrijken en verbinden met de hulp van OER 

De tweede case toont aan hoe afzonderlijke leeractiviteiten (ontwikkeld als leerpaden) met elkaar verbonden kunnen worden en verrijkt door het gebruik van OER. 

De leercontext: We vertrekken van het standpunt dat de onderwerpsgebieden gewoonlijk apart gehouden worden (op zijn best werden ze vorm gegeven als leerprojecten), zoals  metaalwerk, mechatronics en robotics. 

De pedagogische uitdagingen: Voor de leerders leidt deze klassieke opsplitsing tot een versnipperd overzicht wat niet bijdraagt tot het verwerven van geïntegreerde vaardigheden. Desalnietemin hebben de meeste onderwerpgebieden tot doel competenties te verwerven die gericht zijn op de integratie van processen.  (zie figuur 1)

Figuur 1.

Verrijking van de leeractiviteit:  De verrijking van deze (tot nu gescheiden) leerprojecten kan bereikt worden door de leerpaden op zulke manier te structureren dat een project voortbouwt op de resultaten van vorige projecten. Om het leren transparent te maken verwijst het pad naar systemen, componenten en acties die centraal staan in het specifieke project. Om de kwaliteit van het leren te checken worden verscheidene evaluatieoefeningen (quiz…) gebruikt op de raakpunten tussen de leerpaden. (zie figuur 2)

De rol van OER in het ontwerpen van de leersituatie: Er zijn veel mogelijke maneiren waarop OER kunnen gebruikt worden in opleiding. De werk- en leeropdrachten, zoals het assembleren van een 3D printer – kan gebaseerd worden op bestaande OER, terwijl de leerprojecten en de educatieve designs gedocumenteerd kunnen worden als nieuwe Open Educatieve Bronnen (zie ook case 1). 

Figuur 2.

2.3. Case 3: het vormen van de Moveo Robot arm als een geïntegreerd leerproject. 

Het derde voorbeeld toont aan hoe tot dusver afzonderlijke beroepen en hun expertise samengebracht kunnen worden. Dit kan bekomen worden via een geïntegreerd project dat coöperatie, co-shaping en het overschrijden van traditionele grenzen tussen beroepen vereist. 

 

De leercontext:  Traditioneel beschouwen we mechanica, electrical engineering en en robotics als losstaande beroepsgebieden. Meer recent heeft de opkomst van mechatronics tot een zeker niveau van integratie geleid. Toch zijn er nog steeds problemen met het vernieuwen van de technologie en het onderhouden van apparatuur omwille van de traditionele grenzen tussen de verschillende beroepen. 

De pedagogische uitdagingen: In dit geval was de pedagogische uitdaging een geïntegreerd leerproject te ontwikkelen dat kennis van alle hierboven vermeldde beroepsgebieden vereist en dat voldoende uitdagend was voor alle deelnemers. Daarenboven moest het project interessant en uitdagend genoeg zijn zodat de deelnemers niet zouden stoppen nadat ze hun specifiek deel van de opdracht hadden afgewerkt. 

Verrijking van de leeractiviteit: In dit voorbeeld vereiste het integratieve leerproject een gemengd team van leerders om een Moveo Robotische arm te assembleren en te voorzien van een programming unit. Nadien werden ze verwacht de bewegingen van de arm te programmeren zodat de arm specifieke beroepsmatige taken kon uitvoeren. Het ontwikkelingsteam had een mobile app opgesteld waarin instructies en meer ondersteuning werd gegeven zodat de leerders hun eigen leren vorm konden geven. (zie figuur 3)

Figuur 3. 

De rol van OER in het ontwerpen van de leersituatie: In dit voorbeeld werden de constructie van de robotarm en het programming unit gebaseerd op Open Educational Resources. Het educatieve ontwerp en de mobile app werden als Open Educational Resources gedocumenteerd. 

2.4 Case 4. Voorbereiden van Go-Kart wedstrijd als een leerproject. 

Het vierde geval presenteert een complexere leeractiviteit samengesteld door een team van trainers in een ontwikkelingsland. 

De leercontext t:  In dit leerproject werden leerjongens/leermeisjes (in een TVET context) en sociaal achtergestelde jeugd betrokken als trainees (in pre-beroepsopleidingen gericht op sociale integratie) 

De pedagogische uitdagingen: Het leerproject diende om de leerjongens en -meisjes de kans te geven hun vaardigheden (die ze verwierven tijdens hun training) te tonen via een demonstratie project dat tot tastbare resultaten en leerervaringen leidde. In deze context werden leerjongens en leermeisjes verwacht als teamleider of supervisor leden te functioneren. De sociaal achtergestelde jongeren leerden via dit project dat ze in beroepsonderwijs werkelijke vaardigheden kunnen leren en dat ze de capaciteit hebben deel te nemen aan een beroepsgericht leerproject. Ze werden onderverdeeld in 3 teams.

Verrijking van de leeractiviteit:  Het leerproject was een gezamelijke inspanning van leerjongens/leermeisjes en trainees in drie beroepssectoren – de technische,de  administratieve en de horecasector. Hun gezamelijke opdracht was een serie Go-Kart wedstrijden voor te bereiden en te organiseren. De contributies van de verscheidene teams waren als volgt: 

 • Het technische team ontwierp en construeerde de Go-Karts die voor de wedstrijden gebruikt werden. Om dit te bereiken moesten ze plannen maken, de materialen selecteren, de voertuigen assembleren en de kwaliteit van hun producten evalueren. 
 • Het administratieve team maakte een ontwerp van de wedstrijdregels en maakte praktische plannen voor de organizatie van de evenementen. 
 • Het horecateam plande de horecaservices voor de verschillende events en verzorgde de service tijdens de evenementen. 

Dankzij de zorgvuldige voorbereiding en organisatie door de teams werd een reeks succesvolle G0_Kart wedstrijden georganiseerd. Het is duidelijk dat de leerders integratieve competencies voor projectbeheer hadden verworven, zowel binnen als tussen de respectievelijke teams. 

De leerkrachten vervulden nieuwe rollen als adviseurs, mentors en ondersteuners, terwijl de teams van leerders verantwoordelijk waren voor de implementatie van het project.  

De rol van OER in het ontwerpen van de leersituatie: In dit voorbeeld waren de apparatuur en de reserveonderdelen om de voertuigen te construeren gebaseerd op OER.   Het educatieve design voor het project, de constructieplannen en het didactische concept werden gedocumenteerd als nieuwe OER.

 1. Conclusies en Discussie

Het was niet ons doel een uitgebreid overzicht te geven van Open Educational Resources die relevant zijn in beroepsonderwijs en -training. Zo’n opdracht is niet echt realistisch.  Tot op heden is er een enorme rijkdom van OER – ook bronnen die het beroepsonderwijs en -training rechtstreeks aanpakken. Het was onze bedoeling via practische voorbeelden inzicht te geven in hoe OER kan gebruikt kunnen worden om TVET te verrijken en om leerders te versterken.

In onze voorbeelden werden zeker niet alle mogelijke beroepsvelden aangehaald. Maar wanneer we de vier voorbeelden aandachtiger bekijken, kunnen we een patroon observeren, en gaan de TVET activiteiten in onze voorbeelden van eenvoudig naar meer complex. Op dezelfde manier groeit het gebruik van OER van elementaire betrokkenheid tot specifieke interventies en tot een complexere integratie van OER in de cultuur van het aanleren van een beroep. We de conclusies uit de cases die we gepresenteerd hebben als volgt samenvatten:

 1. Eenvoudige en elementaire TVET oefeningen kunnen tot creatieve leerprojecten omgezet worden. Dit is het geval wanneer leerders worden aangezet tot nadenken over wat ze kunnen bereiken met de resultaten (producten) die ze produceren. Dit werd duidelijk in de eerste case  waarin de leerders hun eigen tools produceerden. Leerkrachten die zulke leerprojecten ontwikkelen kunnen producenten van OER worden. 
 2. Onderwerpsgebieden en leerprojecten die klassiek gescheiden zijn, kunnen met elkaar verbonden worden met de hulp van OER. Dit is mogelijk door OER in hands-on oefeningen te gebruiken. Ons tweede voorbeeld van geïntegreerde leerpaden verduidelijkt dit punt. 
 3. Overlappende beroepen kunnen samengebracht worden door met de hulp van OER aan een gezamelijk leerproject te werken, mits het project voldoende uitdagend en interessant is voor alle deelnemende partijen. Het derde voorbeeld van een geïntegreerd werk- en leerproject met robotics verklaart dit punt. 
 4. Het is mogelijk TVET aantrekkelijk te maken voor leerjongens/leermeisjes en trainees in pre-vocational onderwijs. Het vierde voorbeeld, rond het organiseren van een reeks Go-Kart wedstrijden illustreert dit. Door de leerders in beroepsteams te organiseren en door ervoor te zorgen dat de contributies van elk team bijdraagt tot een gemeenschappelijke inspanning werkten de leerders naar een gemeenschappelijk doel toe. Dit werd gefaciliteerd door vaak OER te gebruiken en door het hele concept als een OER te documenteren. 

Samengevat zijn de cases specifieke voorbeelden en het is niet bewezen dat het gebruik van OER op zich steeds succesvol leren zou garanderen. Toch hebben we inzichten meegegeven over hoe ze TVET binnen creatieve leeromgevingen kunnen ingezet worden. 

Referenties

Naumann, J. & Kämäräinen, P. (2019): Using Open Resources (OR) and Open Educational Resources (OER) in Vocational Education and Training (VET). Two examples of teaching/learning designs. Annex to the Report 3 for TACCLE4 CPD project (Role of OER in VET). Bremen. November 2019.

Naumann, J. & Kämäräinen, P. (2020): Using Open Educational Resources (OER) in Vocational Education and Training (VET) – Bringing Formal and Informal Learning together. Paper for the 8th Stockholm International Conference of Research in Vocational Education and Training. Stockholm 2020 (Forthcoming)